Acte necesare pentru înscrierea la examenul de admitere
Universitatea “Alma Mater” din Sibiu
- anul universitar 2015-2016 -

I. Pentru studii universitare de licenţă, anul I de studiu:

 • fişa tip de înscriere, completată corect, conform modelului;
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta însoţită de situaţia şcolară, în original sau în copie legalizată la notariat, dacă respectivul candidat prezintă dovadă că diploma în original se află depusă la altă instituţie de învăţământ superior. Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului şcolar 2014-2015 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat următoare examenului de bacalaureat în anul 2015, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma.
 • foaie matricolă liceu - original;
 • certificat de naştere - copie legalizată;
 • certificat de căsătorie - copie legalizată (dacă este cazul);
 • adeverinţă medicală eliberată de către medicul de familie (din care să rezulte că este „apt pentru facultate”);
 • trei fotografii color tip „buletin de identitate”;
 • buletin/carte de identitate – copie xerox;
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care solicită să urmeze în paralel a doua specializare);
 • chitanţa de plată a taxei de concurs, a cărei valoare a fost stabilită de către Senatul Universităţii Alma Mater din Sibiu, la suma de 150 lei (nerestituibilă).

II. Pentru continuare de studii de licenţă:

 • fişa tip de înscriere, completată corect, conform modelului;
 • diploma de bacalaureat - original;
 • foaie matricolă liceu - original;
 • diploma de licenţă (sau diplomă echivalentă cu aceasta), în original;
 • foaia matricolă sau suplimentul la diplomă aferente diplomei de absolvire a facultăţii/colegiului, în original;
 • certificat de naştere - copie legalizată;
 • certificat de căsătorie - copie legalizată (dacă este cazul);
 • adeverinţă medicală eliberată de către medicul de familie (din care să rezulte că este „apt pentru facultate”);
 • trei fotografii color tip „buletin de identitate”;
 • buletin/carte de identitate – copie xerox;
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care solicită să urmeze în paralel doua specializare);
 • chitanţa de plată a taxei de concurs, a cărei valoare a fost stabilită de către Senatul Universităţii Alma Mater din Sibiu, la suma de 150 lei (nerestituibilă).

Comments are closed.