Instrucţiuni pentru autori
în vederea redactării lucrărilor înscrise pentru participare la

Conferinţa Naţională cu Participare Internaţională a Universităţii Alma Mater din Sibiu,

Ediţia a VII-a, 28–31 martie 2013

Autorii sunt invitaţi să trimită lucrări originale, nepublicate, din domeniile: administraţie publică, afaceri internaţionale, alimentaţie publică, asistenţă socială, comerţ şi negociere, ştiinţa comunicării, contabilitate, drept, economie agroalimentară, educaţie universitară, finanţe şi bănci, legislaţie economică, limba şi literatura română, limbi străine şi lingvistică, management, marketing, pedagogie, protecţia mediului, psihologie, relaţii publice, ştiinţa calculatoarelor, ştiinţe electrice şi electronice, turism şi agroturism.

Pentru a asigura o calitate ridicată, toate lucrările vor fi recenzate.

Limba de redactare a lucrării/-lor: română şi engleză.

Instrucţiuni generale
Manuscrisul trebuie tehnoredactat pe pagini format A4, cu fontul Times New Roman 12, la un rând.
Toate rândurile trebuie numerotate continuu (din Page Setup → Layout → Line Numbers → Add line numbers → Continuous).

Numărul de pagini: între 4 şi 6 (maximum).

Titlul trebuie să fie scurt şi să reprezinte conţinutul lucrării – se scrie centrat, bold.

Pentru autori

Autor/i – se scriu complet prenumele şi numele, numele cu majuscule, fără titlu didactic sau grad ştiinţific – centrat, bold.

Afilierea autorilor – se marchează cu *, ** etc. la numele autorilor şi se scrie cu font normal, centrat. Se trec: denumirea şi adresa instituţiei (str., nr., cod poştal, localitatea, judeţul, ţara, telefon, fax), adresa, e-mail. Pentru primul autor sau pentru autorul desemnat pentru corespondenţă trebuie completate toate aceste informaţii.

Instrucţiuni de redactare a rezumatului
Format pagină: A4
Font: Times New Roman 12
Titlu: bold, centrat
Autori: prenumele şi numele complet, fără titlu didactic sau grad ştiinţific, bold, centrat;
Afiliere autori: denumirea instituţiei, adresa instituţiei (str., nr., cod poştal, localitatea, judeţul, ţara), telefon, fax, adresa e-mail a autorului/-ilor;
Rezumat: 50–100 cuvinte aliniate ”justified”;
Cuvinte cheie: 5–10 cuvinte sau expresii de 2-3 cuvinte, de preferat altele decât cele din titlu, pentru indexare.

Rezumatul şi cuvintele cheie vor fi redactate în limba română şi limba engleză.

Menţiuni suplimentare

În al doilea anunţ vor fi precizate următoarele:

    • programul conferinţei;
    • instrucţiuni de redactare a lucrărilor;
    • instrucţiuni de prezentare a lucrărilor;
    • condiţii de cazare pe perioada desfăşurării conferinţei.

Cuvinte cheie

Imediat după rezumat trebuie precizate 5 – 10 cuvinte sau expresii, pentru indexare. Se recomandă să fie altele decât cele conţinute în titlul lucrării dar să nu fie omise cele evidente.

Cuvintele cheie vor fi redactate în română şi engleză.

Conţinutul lucrării se structurează astfel:

Introducere

Introducerea trebuie să prezinte o situaţie clară a problematicii abordate în lucrare, citarea literaturii relevante şi obiectivele studiului. Ea trebuie să fie înţeleasă de colegi din domenii ştiinţifice variate.

Materiale şi metode (pentru lucrări experimentale, studii de caz etc.)

Materiale şi metode trebuie să fie suficient de complete pentru a permite reproducerea experimentelor / studiilor de caz etc. Pentru materiale se indică utilizarea mărcilor şi numele producătorilor. Metodele de lucru cunoscute trebuie doar precizate şi citate sursele. Doar metodele noi, dezvoltate / introduse de autori, respectiv modificările aduse unor metode cunoscute trebuie prezentate pe scurt. În cazul indicării unor valori se vor folosi unităţi de măsură din Sistemul Internaţional.

Rezultate şi discuţii

Rezultatele trebuie prezentate cu precizie şi claritate. Rezultatele obţinute de autori trebuie prezentate folosind verbe la timpul trecut, iar datele publicate anterior şi utilizate pentru comparaţie trebuie prezentate la timpul prezent cu citările corespunzătoare. Rezultatele trebuie comentate şi interpretate pentru a permite formularea unor concluzii parţiale şi a concluziilor finale ale lucrării.
Capitolul Rezultate şi discuţii poate include subcapitole denumite şi numerotate corespunzător.

Concluzii

Concluziile sunt prezentate în câteva propoziţii la finalul lucrării. Se recomandă ca acestea să nu fie o reproducere a părţii finale a rezumatului.

Mulţumiri

Sunt indicate sursele de susţinere financiară ale cercetării / studiului: program / grant / bursă etc.
Se adresează mulţumiri (acolo unde este cazul) unor colaboratori care au contribuit la finalizarea lucrării, dar prea puţin pentru a fi trecuţi coautori, unui laborator / instituţie care a permis efectuarea determinărilor experimentale etc.

Tabele

Tabelele se introduc în text după prima trimitere. Se recomandă ca utilizarea tabelelor să fie minimă, ele fiind cât mai simple posibil.
Tabelele se editează în Word, nu se importă din alte programe. Ele se numerotează cu numere arabe. Numărul trebuie să fie urmat de o scurtă descriere a conţinutului, nu mai mult de două rânduri, deasupra tabelului. Fiecare coloană trebuie să aibă un titlu şi unitatea de măsură corespunzătoare. Dacă este necesar, se adaugă explicaţii suplimentare la baza tabelului.

Figuri

Figurile se introduc în text după prima trimitere. Se recomandă utilizarea aceluiaşi font pentru redactarea figurii, fără bold şi fără culori. Trebuie să fie clare, iar punctele care reprezintă datele obţinute să fie bine evidenţiate.
Figurile se numerotează cu numere arabe, urmate de o scurtă descriere, ambele sub figură. Ele trebuie să conţină o legendă în care să fie prezentate explicaţii (simbolul punctelor, seriilor etc.).
Figurile necorespunzătoare vor fi returnate autorilor pentru a fi revizuite şi refăcute.
Fotografiile utilizate trebuie să fie clare şi să aibă un contrast bun la imprimare.
Figurile, fie ele grafice sau fotografii trebuie să fie editate alb-negru pentru tipărire.

Trebuie exclusă prezentarea aceloraşi rezultate atât în figuri cât şi în tabele pentru a evita descalificarea lucrării/-lor.

Referinţe bibliografice

Referinţele bibliografice se trec în ordine alfabetică în funcţie de primul autor, fără numerotare.
Toate referinţele bibliografice din listă trebuie să se regăsească citate în textul lucrării.
Se recomandă ca referinţele bibliografice să fie de actualitate.
În cazul mai multor publicaţii ale aceluiaşi autor, acestea sunt aranjate în funcţie de anul publicaţiei.
Dacă există mai multe lucrări ale aceluiaşi autor din acelaşi an se notează cu a, b etc.
Abrevierea denumirii revistelor va urma standardele internaţionale.

Exemple:

Ionescu, M. 2004. Titlul cărţii, Editura, locul publicării.
Ionescu, P. şi Smith, M.F. 2005. Titlul capitolului, în Titlul cărţii, (editori), Editura, locul publicării, nr. pagini.
Popescu, L. şi Ion, V. 2001. Titlul articolului, Numele revistei, vol. (nr), nr. pagini.
Morris, H., Smith, M.F., Bush, D.L. şi Black, R. 2007. Numele lucrării, în: Numele cărţii / volumului (Numele editorului/-ilor),
Editura, locul publicării, nr. pagini.
Albu, I. 2003a. Numele lucrării, Numele revistei, vol. (nr. revistei), nr. pagini.
Albu, I. 2003b. Numele lucrării, Numele revistei, vol. (nr. revistei), nr. pagini.

Bibliografia se trece în limba în care este publicată lucrarea citată (titlul poate fi completat şi tradus în engleză).

Citările în text se fac astfel: (Ionescu and Smith, 2004), (Morris et al., 2007), (Albu, 2003a), (Ionescu, 2004; Albu, 2003b) sau în context: ”Cercetările întreprinse de Ionescu (2004) demonstrează că …”, ”în comparaţie cu datele publicate de Ionescu şi Smith (2005) …” etc.

Abrevieri

Nu sunt neapărat necesare; pot fi adăugate dacă este nevoie.

Note de subsol

Se recomandă folosirea limitată a notelor de subsol.
Notele de subsol trebuie indicate prin următoarele simboluri: + (semnul plus), ‡ (plus dublu), ║ (paralele), # (semn de număr).
Sunt acceptate note de subsol pentru o referinţă bibliografică citată de mai multe ori în text astfel încât să poată fi precizate paginile, capitolele etc. la care se face referire sau pentru alte precizări ale autorilor.

Anexe

Nu sunt neapărat necesare; pot fi adăugate dacă este nevoie.

Comments are closed.